Xây dựng và Mội trường

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre.
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đã đi vào hoạt động năm 2007 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 09 năm Công ty cổ phần Đông Hải...
Ngày 19 tháng 8 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy sản xuất bao bì Wally" của Công ty TNHH Bao bì...
Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất phân bón Lio Thái - Bến Tre” do Công ty TNHH Phân bón Lio Thái làm chủ đầu tư,...
Nhằm trang bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Bền Vững tổ...
Nhằm trang bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Bền Vững tổ...
Ngày 15 tháng 03 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy chế biến dừa Á Châu" của Công ty cổ phần chế biến...
Kết quả 9/9 thành viên có mặt đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung, tuy nhiên sau đó Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu đã xin điều chỉnh lại nội dung ĐTM theo đúng giấy chứng nhận đầu tư với Công suất 10.000...
Đăng kí nhận Xây dựng và Mội trường