Hệ thống văn bản

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. PDF icon 29.signed.pdf
2 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. PDF icon 45-nd.pdf
3 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm PDF icon 115_2018_nd-cp.signed.pdf
4 2106/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre PDF icon quyetdinhso2106-pheduyetdoan-ktdphuthuan.pdf, Image icon congboqhktdc-phuthuan.jpg
5 04/2015/QĐ-UBND Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre PDF icon chinhsachuudaidautu.pdf
6 1078/QĐ-UBND Về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp
7 03/2016/QĐ-UBND Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. PDF icon 03_2016.pdf