3. Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

-Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công, thì Chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng. Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp. Nhà đầu tư lập bộ Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Trình tự các bước thực hiện như sau:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Chủ đầu tư chuẩn bị thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ:
+ Đại diện Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp, địa chỉ số 87A, đường 30/4, phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong giờ hành chính từ  thứ 2 đến thứ 6.
+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định, nếu đủ thì tiếp nhận hồ sơ và phí cấp phép xây dựng, đồng thời giao biên nhận hồ sơ và biên lai thu phí cho Chủ đầu tư.
+ Cán bộ tiếp nhận từ chối tiếp nhận và hướng dẫn để chủ đầu tư biết hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp, nếu hồ sơ chưa đủ thành phần và số lượng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
+ Bộ phân một cửa sẽ chuyển hồ sơ đã tiếp nhận (trong ngày) đến Phòng nghiệp vụ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng nghiệp vụ sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Ban xác nhận các tài liệu: còn thiếu, không đúng theo quy định hoặc không đúng thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phòng nghiệp vụ sẽ tham mưu Lãnh đạo Ban xét cấp giấy phép và trả kết quả về bộ phận một cửa.
Bước 4. Trả kết quả: chủ đầu tư mang biên nhận đến bộ phận một cửa để nhận kết quả theo hẹn.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre (Số 87A - Đường 30/4 - Phường 3 - Thành phố Bến  - Tỉnh Bến Tre ).
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu (theo mẫu Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng y)
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ pháp lý
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân là Chủ đầu tư xây dựng các công trình nằm trong các khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre quản lý.
- Cơ quan giải quyết TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng được gia hạn.
- Phí, lệ phí: 15.000 đồng/01 giấy phép cho mỗi lần thực hiện. (Thu theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre)
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (01 bản chính- theo mẫu Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng)
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội;
+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
+ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây đựng công trình;
+ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;
+ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
+ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre;
+ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục