5. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh

- Trình tự thực hiện:
Khi có nhu cầu sửa chữa, cải tạo để đảm bảo chất lượng công trình và để phù hợp với dây truyền sản xuất kinh doanh. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre là cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng. Chủ đầu tư lập bộ Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Trình tự các bước thực hiện như sau:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Chủ đầu tư chuẩn bị thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ:
+ Đại diện Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp, địa chỉ số 87A, đường 30/4, phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong giờ hành chính từ  thứ 2 đến thứ 6.
+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định, nếu đủ thì tiếp nhận hồ sơ và phí cấp phép xây dựng, đồng thời giao biên nhận hồ sơ và biên lai thu phí cho Chủ đầu tư.
+ Cán bộ tiếp nhận từ chối tiếp nhận và hướng dẫn để chủ đầu tư biết hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp, nếu hồ sơ chưa đủ thành phần và số lượng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Bộ phân một cửa sẽ chuyển hồ sơ đã tiếp nhận (trong ngày) đến Phòng nghiệp vụ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng nghiệp vụ sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Ban xác nhận các tài liệu: còn thiếu, không đúng theo quy định hoặc không đúng thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phòng nghiệp vụ sẽ tham mưu Lãnh đạo Ban xét cấp giấy phép và trả kết quả về bộ phận một cửa.
Bước 4. Trả kết quả: chủ đầu tư mang biên nhận đến bộ phận một cửa để nhận kết quả theo hẹn.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre (Số 87A - Đường 30/4 - Phường 3 - Thành phố Bến  - Tỉnh Bến Tre ).
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (Biểu mẫu theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng) kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ pháp lý + 02 bộ hồ sơ bản vẽ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân là Chủ đầu tư xây dựng các công trình nằm trong các khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre quản lý.
- Cơ quan giải quyết TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu duyệt của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre.
- Phí, lệ phí: 150.000 đồng/01 giấy phép (Thu theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre)
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sửa chữa/cải tạo (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, có nội dung đề nghị cấp phép: Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa).
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;
+ Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;
+ Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội;
+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
+ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây đựng công trình;
+ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;
+ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
+ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre;
+ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục