6. Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh

- Trình tự thực hiện:
+ Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định gửi đến Bộ phận một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre (Số 87A đường 30/4, phường 3,thành phố Bến Tre) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
+ Bộ phận một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.
+ Trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Ban Quản lý các khu công nghiệp để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.
+ Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ, Bộ phận một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo cho chủ đầu tư đến nhận kết quả thẩm định.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre (Số 87A - Đường 30/4 - Phường 3 - Thành phố Bến  - Tỉnh Bến Tre ).
- Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01);
2.Danh Mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, bao gồm:
a. Văn bản pháp lý:
- Giấy chứng nhận đầu tư;
- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;
- Văn bản thẩm duyệt về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Văn bản thỏa thuận độ cao tỉnh không (nếu có);
- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).
b. Tài liệu khảo sát, thiết kế:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;
- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.
c. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở;
- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B;
+ Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan giải quyết TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.
- Phí, lệ phí: Được tính bằng tỷ lệ % theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính:
 
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:
2. Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây        dựng tại điểm 1 Biểu mức thu.
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở theo Mẫu số 01, Phụ lục II, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
+ Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế;
+ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các tin cùng chuyên mục