Ban quản lý các khu công nghiệp Bến Tre: Mười năm một chặng đường

Mười năm một chặn đường, không phải là dài đối với sự nghiệp phát triển công nghiệp tỉnh nhà, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các Bộ ngành trung ương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre đã nổ lực cùng các cơ quan, ban, ngành đã xây dựng và hình thành các KCN nghiệp ngày một hiệu quả.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 15 tháng 7 năm 2005. Qua 10 năm hoạt động, Ban Quản lý ( BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bến Tre  khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển công nghiệp tỉnh nhà. Qua 10 năm (2005-2015) xây dựng và hoạt động đạt được một số nội dung chủ yếu sau:
           Cơ cấu tổ chức và các nhiệm vụ của BQL
Tiền thân của BQLKCN là Ban chuẩn bị dự án đầu tư KCN được thành lập từ cuối năm 2004 để lo tất cả các thủ tục có liên quan đến dự án đầu tư KCN với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thủ tục thành lập Ban Quản lý các KCN với Bộ Nội vụ và Chính phủ. Ngày 15/7/2005 Thủ Tướng Chính phủ có Quyết định 178/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý KCN Bến Tre và ngày 11/8/2005 Thủ Tướng Chính phủ có quyết định 785/QĐ-TTg bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý để đều hành hoạt động BQL.
Trong những ngày đầu thành lập BQL chỉ có 12 người, Ban lãnh đạo 3 người với 3 phòng chức năng (Văn phòng BQL, Phòng xây dựng- Môi trường và Phòng Kế hoạch- đầu tư) thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. BQL các KCN Bến Tre được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy quyền về việc cấp Giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào KCN.
Ngày 14/03/2008, Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về KCN, KKT, KCNC được ban hành thay thế Nghị định 36/CP. Nghị định này có nhiều nội dung thay đổi theo chiều hướng đẩy mạnh việc giao quyền và mở rộng phân cấp quản lý cho BQL. Đến nay, số lượng CBCC,VC trong Ban Quản lý về biên chế quản lý nhà nước là 18; hiện tại BQL đã hình thành 5 phòng chuyên môn (Văn phòng BQL, Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Phòng Quy hoạch- Xây dựng, Phòng Quản lý Môi trường, phòng Quản lý Doanh nghiệp) và một đơn vị sự nghiệp kinh tế là Công ty Phát triển hạ tầng có biên chế 46 người, với nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 2 KCN do ngân sách nhà nước đầu tư. Các nhiệm vụ tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP, Nghị định 164/2014-NĐ-CP, BQLKCN Bến Tre được ủy quyền khá đầy đủ như: Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý toàn diện về môi trường, trực tiếp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); quản lý toàn diện về lao động, cấp thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại KCN; quản lý quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng, cấp, gia hạn, điều chỉnh giấp phép xây dựng trong KCN .
          Công tác quản lý đầu tư.
Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động của Ban Quản lý. Ngay sau khi thành lập, được sự ủy quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BQL hình thành ngay phòng Kế hoạch- Đầu tư để thực hiện nhiệm vụ kêu gọi, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh KCN Bến Tre và các chính sách của tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp đàm phán và quyết định cấp Giấy phép (Giấy chứng nhận) đầu tư, chịu trách nhiệm hướng dẫn giúp đở các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục để đưa dự án đi vào hoạt động sớm nhất. Đã có nhiều Giấy chứng nhận đầu tư được BQL cấp trong thời gian ngắn từ 2 đến 3 ngày theo phương châm: nhanh chóng- thuận lợi- chính xácđược thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISSO 9001-2008. Công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng thuận lợi cũng như sự hỗ trợ các thủ tục sau Giấy chứng nhận đầu tư để đưa dự án vào họat động sớm được các nhà đầu tư hết sức hoan nghênh.
           Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng:
Khi mới hình thành BQL KCN Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 2 KCN, năm 2008 Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển các KCN đến năm 2020 thêm 6 KCN. Như vậy đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đưa vào quy hoạch tổng thể các KCN Việt Nam đến năm 2020 là 8 KCN với diện tích khoảng 1.372 ha. Đến nay Bến Tre đã xây dựng và đưa vào hoạt động được 2 KCN với diện tích 240 ha là KCN Giao Long I-II và KCN An Hiệp. các KCN còn lại đã lập quy hoạch chi tiết 1/2000 kể cả khu tái định cư và nhà ở công nhân, để tiến hành kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.
Nghị định 29/2008/NĐ-CP được ban hành, theo Nghị định này, ngày 05/01/2009 UBND tỉnh Bến Tre đã ủy quyền cho BQL các KCN Bến Tre thực hiện nhiệm vụ cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng; xác nhận hợp đồng giao dịch bất động sản trong KCN; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; quản lý quy hoạch chi tiết trong KCN…Những thủ tục hành chính này được BQL thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, nhiều công việc khó khăn đều được BQL phối hợp chặt chẽ với Công ty Phát triển hạ tầng, các cơ quan liên quan, giải quyết đạt nhiều kết quả.Tuy nhiên sau này có các quy định pháp luật ban hành, phần cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và xác nhận hợp đồng giao dịch bất động sản được giao về cho các cơ quan chức năng của tỉnh.
Công tác quản lý môi trường
Thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP, UBND tỉnh có quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 14/ 3/2012 ủy quyền toàn diện cho BQL các KCN nhiệm vụ quản lý môi trường trong KCN, thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án thuộc trách nhiệm tổ chức thẩm định của UBND tỉnh, thẩm tra và xác nhận hoàn thành các công trình môi trường, phối hợp trong việc kiểm tra, thanh tra và giải quyết các khiếu nại về môi trương trong và ngoài KCN.Với nhiệm vụ này BQL đã thực hiện khá tốt, việc tổ chức thẩm định ĐTM được rút ngắn gần ½ thời gian so với quy định, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi cho doanh nghiệp, công tác kiểm tra xử lý môi trường trong các doanh nghiệp KCN ngày càng được chặt chẽ. Hai KCN đi vào hoạt động đều được xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo hoạt động ổn định.
            Công tác quản lý doanh nghiệp.
Năm 2009 BQL triển khai thực hiện thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2009, sau này là thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền cho BQL thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý lao động trong KCN theo quy định của Nghị định 29/2008-NĐ-CP, trong đó có việc cấp, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại KCN. Những nội dung thuộc về thủ tục hành chính được BQL thực hiện nhanh chóng và chính xác, tạo được niềm tin cho doanh nghiệp. Các KCN Bến Tre số lao động trong KCN khoản 24.000 người và 126 người là lao động nước ngoài, khối lượng công việc ngày càng lớn và phức tạp. BQL với biên chế ít đã nổ lực cùng các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ việc sảy ra như: đình, lãng công, khiếu nại và theo dỏi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
BQL thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp khá chặt chẽ, hiện tại có 29 doanh nghiệp, trong đó 17 doanh nghiệp FDI vào hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm là nhận các báo cáo thông kê, theo dỏi kết quả hoạt động của doanh nghiệp, hộ trợ trong việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; theo dỏi việc tuyển dụng lao động; tuyên truyền giáo dục pháp luật, hộ trợ tháo gở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động
             Công tác chỉ đạo điều hành.
Chủ trương, nguyên tắc và phương châm lãnh đạo của BQL luôn hướng về một mục tiêu là xây dựng thành công các KCN trên cơ sở thực hiện đúng đường lối, chủ trương của đảng, các quy định của Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo BQL luôn kiên định với nguyên tắc “ một cửa tại chỗ” và phương châm “ đồng hành cùng doanh nghiệp”. Với nhiệm vụ cải cách hành chính là quan trọng, lãnh đạo cơ quan luôn đôn đốc CBCC thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, đúng quy định và thuận lợi cho doanh nghiệp, xây dựng và nâng cao trang website cung cấp các thông tin, các chính sách và thủ tục hành chính của BQL, luôn lắng nghe doanh nghiệp, tháo gở khó khăn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào xây dựng và hoạt động, BQL xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc xúc tiến đầu tư tại chỗ, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư vào KCN Bến Tre. Lãnh đạo Ban Quản lý đã tạo được mối liên kết với các đơn vị bạn trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam để học tập kinh nghiệm trong việc đầu tư phát triển KCN, trong quản lý, trong kêu gọi đầu tư, nhờ vậy sức lan tỏa của vùng trọng điểm kinh tế phía nam đến Bến Tre khá rõ, tạo điều kiện cho KCN sớm lắp đầy với các dự án có qui mô khá.
            Thành quả xây dựng và phát triển các KCN
Do điều kiện địa lý không thuận lợi, đến năm 2005 Bến Tre mới xây dựng và hình thành KCN Giao Long I, đến nay Bến Tre đã xây dựng và đưa vào họat động 2 KCN là Giao Long I-II và KCN An Hiệp với tổng diện tích 240 ha trong đó có 168 ha đất công nghiệp có khả năng cho thuê. Hiện nay đã lắp đầy 94% đất công nghiệp, với 42 dự án tổng vốn đầu tư đăng ký 10.877 tỷ đồng (bình quân suất đầu tư 67,51 tỷ đồng/1ha đất công nghiệp , bình quân 258,97 tỷ đồng/dự án) trong đó có 22 doanh nghiệp FDI với vốn đăng ký 365,5 triệu USD ( chiếm 80% vốn FDI của tỉnh), các nhà đầu tư nước ngoài phần lớn đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…; hiện có 38 doanh nghiệp đi vào xây dựng và hoạt động vốn giải ngân đạt 6.676 tỷ đồng chiếm 61,47% vốn đăng ký.
Hiện đã có 29 doanh nghiệp đi vào họat động các chỉ tiêu hàng năm đều tăng khá cao. Giá trị sản xuất công nghiệp của KCN năm 2014 chiếm gần 45% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (bình quân 1 ha đất công nghiệp tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 115,6 tỷ/năm (giá so sách 2010)); kim ngạch xuất khẩu năm 2014 chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh (bình quân 1 ha tạo kim ngạch xuất khẩu 4,62 triệu USD/năm); giải quyết được 25.000 lao động trong đó 80% là người địa phương (bình quân 1 ha giải quyết được 255 lao động), nộp ngân sách năm 2014 gần 150 tỷ đồng, góp phần tăng qui mô công nghiệp của tỉnh, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà, tỷ trọng GDP công nghiệp từ 11,86% năm 2005 lên 18,19% năm 2015 đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế tỉnh nhà.
Trong KCN hiện có 3 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ đảng với gần 350 đảng viên là công nhân đang làm việc trong KCN, đã thành lập Công đoàn các KCN tỉnh với gần 20.000 đoàn viên công đòan; các phong trào văn thể mỹ được phát động hàng năm, tạo sinh khí vui khỏe trong lực lượng công nhân. Tổ chức Công đoàn đã thực hiện được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, từ đó công nhân ổn định việc làm, góp phần thực hiện công việc an sinh xã hội bền vững.
Với chặn đường 10 năm qua, BQL các KCN Bến Tre đã trưởng thành, tích lũy được nhiềm kinh nghiệm quý báu trong phát triển KCN tỉnh. Nhiệm vụ còn phía trước khá nặng nề với sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh đòi hỏi sự vươn lên không ngừng của tập thể BQL KCN Bến Tre trong việc tiếp tục kêu gọi, xây dựng và hình thành KCN Phú Thuận và các KCN khác theo quy hoạch. Trước thách thức đó, với kinh nghiệm đã có 10 năm qua, BQL KCN Bến Tre sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: 

Huỳnh Văn Nuôi - Trưởng Ban Quản lý KCN

Các tin cùng chuyên mục