Cải cách thủ tục đầu tư. Hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các KCN Bến Tre đã cấp mới 5 Giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 628,5 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án FDI vốn đăng ký 13,6 triệu USD. Lũy kế đến nay, KCN Bến Tre hiện có 38 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 9.597 tỷ đồng, trong đó có 21 dự án FDI vốn đăng ký 327,59 triệu USD, tỷ lệ lắp đầy KCN Giao Long I-II đạt 85% và KCN An Hiệp đạt 100% diện tích đất công nghiệp. Hiện nay trong KCN có 23 dự án đi vào hoạt động, 9 dự án đang xây dựng và 6 dự án đang chuẩn bị hồ sơ để khởi công xây dựng và cuối năm 2014.

Hình ảnh buổi chụp lưu niệm tại Công ty TNHH NIDEC TOSOK

Việc hoạt động của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm khá tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.924,686 tỷ đồng ( giá so sánh 2010 ) tăng 40% so cùng kỳ năm 2013, chiếm gần 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, đặc biệt các doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng khá cao; kim ngạch xuất khẩu 200,845 triệu USD tăng 51% so cùng kỳ năm 2013, tạo việc làm ổn định cho 22.627 lao động cho địa phương; vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp đạt 488,5 tỷ đồng, trong đó có 21,835 triệu USD của doanh nghiệp FDI.
Với mục tiêu hộ trợ tích cực về mọi mặt cho các nhà đầu tư, thời gian qua Ban Quản lý các KCN đã làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Theo đó Ban Quản ly được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền, giao quyền giải quyết hầu hết các thủ tục đầu tư như cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quản lý lao động, cấp phép lao động cho lao động nước ngoài, cấp phép xây dựng và quản lý quá trình xây dựng, quản lý môi trường và trực tiếp thẩm định ĐTM các dự án đầu tư trong KCN… là đầu mối duy nhất trong việc phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trong KCN, đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Ban Quản lý thực hiện tốt cải cách thủ tục đầu tư theo mô hình một cửa tại Ban Quản lý. Vì vậy thời gian qua các dự án đầu tư vào KCN Bến Tre được giải quyêt khá nhanh tại cơ quan Ban Quản lý. Các vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoạt động đều được Ban Quản lý hộ trợ tối đa, từ đó đã tạo môi trường đầu tư khá tốt trong các KCN của tỉnh.

Tác giả: 

Huỳnh Văn Nuôi

Các tin cùng chuyên mục