Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp

Ban quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ban):

Quản lý đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do tỉnh giao; Đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư; Vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do tỉnh giao; Tiếp nhận vốn ngân sách hàng năm để thực hiện các dự án được tỉnh giao; Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng xử dụng tiện ích hạ tầng; Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình, cung ứng  các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh đối với nhà đầu tư và các dịch vụ khác trong và ngoài khu công nghiệp; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý các Khu công nghiệp giao.

Các tin cùng chuyên mục