Chức năng, nhiệm vụ Phòn kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp: xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển khu công nghiệp; Xúc tiến đầu tư; Phát triển doanh nghiệp và lao động việc làm trong khu công nghiệp; Đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; Tổng hợp báo cáo kết quả tháng, quý, năm cho UBND tỉnh và các bộ, ngành; Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công

Các tin cùng chuyên mục