Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý đầu tư

Phòng Quản lý đầu tư: Quản lý hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Trưởng ban tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư; Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được các ngành có thẩm quyền phê duyệt; Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; ; Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công.

Các tin cùng chuyên mục