Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý doanh nghiệp

Phòng Quản lý doanh nghiệp: tham mưu cho Trưởng ban đôn đốc, tiếp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB và XH tại Thông tư số 32/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014; thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công.

Các tin cùng chuyên mục