Chức năng, nhiệm vụ văn phòng Ban quản lý

Văn phòng ban: có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác tổ chức;  hành chính; văn thư - lưu trữ; quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài sản-tài chính khối Văn phòng; công tác pháp chế; cải cách hành chính; công tác thi đua; Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công.

Các tin cùng chuyên mục