Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày 30/01/2015, UBND tỉnh ra Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư  trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về  ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đính kèm: