Thông báo về việc tổng hợp, báo cáo về môi trường doanh nghiệp

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre trước ngày 05 tháng 6 năm 2016.

Các tin cùng chuyên mục