Thủ tuc: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà đầu tư  chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre.

+ Địa chỉ số 87 A đường 30/4, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ hành chính từ  thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ  thì ra biên nhận;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Phòng Kế hoạch Đầu tư kết hợp các phòng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phối hợp các phòng thẩm tra dự án đầu tư  chuyển cho phòng KH & ĐT tổng hợp kết quả.

Phòng KH & ĐT thông qua tóm tắt nội dung dự án và ý kiến các phòng tại cuộc họp BLĐ mở rộng; Văn phòng BQL cung cấp biên bản cuộc họp trên lưu hồ sơ và trình Trưởng ban cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Bước 4. Đến hẹn, nhà đầu tư mang biên nhận đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre để nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre

- Thành phần hồ sơ:

1.Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư I-7;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

3. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

4. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

5. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

6. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

7. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

8.Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

8.Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Số lượng hồ sơ:  04 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Bến Tre

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh       

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu  Phụ lục I-7 của Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Đề xuất dự án đầu tư điều chỉnh (nếu có)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư  và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục