Thủ tục: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp có yêu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo địa chỉ số 87A Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Bước 3: Phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì xử lý.

Bước 4: Đến hẹn, đại diện doanh nghiệp mang biên nhận đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre và nộp lệ phí để nhận giấy phép lao động.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 6 (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam);

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (nếu người nước ngoài đã cư trứ tại Việt Nam thì phải có thêm văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam);

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

5. Thông báo của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

6. 02 (hai) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ;

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

8. Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động (người nước ngoài này được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp đề nghị).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 6 (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam);

- Lệ phí: Cấp giấp phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép theo quy định tại Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Vị trí công việc của người nước ngoài này phải có trong danh mục nhu cầu sử dụng người nước ngoài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục