Thủ tục: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp có yêu cầu cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo địa chỉ số 87A Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Bước 3: Phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì xử lý.

Bước 4: Đến hẹn, đại diện doanh nghiệp mang biên nhận đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre và nộp lệ phí để nhận giấy phép lao động.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 8 (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam);

2. 02 (hai) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ;

3. Các giấy tờ khác: (tùy thuộc vào đối tượng rơi vào một hay các trường hợp sau)

3.1. Trường hợp giấy phép lao động hết hạn:

+ Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

+ Thông báo của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

3.2. Trường hợp khác:

+ Văn bản giải trình về việc mất giấy phép lao động được người sử dụng lao động xác nhận (đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất);

+ Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận tủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 8 (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam);

- Lệ phí: Cấp lại giấp phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép theo quy định tại Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Vị trí công việc của người nước ngoài này phải có trong danh mục nhu cầu sử dụng người nước ngoài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và đã được cấp giấy phép lao động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục