Thủ tục: Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Công chức tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ theo quy định:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

+ Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đúng với quy định thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung các nội dung theo quy định.

+ Bước 4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức họp Hội đồng thẩm định thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Bước 5. Tổ chức, cá nhân nộp bản chỉnh sửa Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến đóng góp của Hội đồng (nếu có). Ban Quản lý các Khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Bước 6. Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Hồ sơ gồm:

+ Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định.

+ Bảy (07) bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

+ Cơ quan phối hợp: Thành viên hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thời gian giải quyết: Tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

- Mẫu đơn, Tờ khai:

+ Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.1 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

+ Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.2 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

+ Cấu trúc và nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.3 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định.

- Lệ phí: Thu theo tổng vốn đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Dự án nằm trong Danh mục các dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015).

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ môi truờng ngày 23 tháng 6 năm 2014;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HDND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, dề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

+ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục