Thủ tục: Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Công chức tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ theo quy định:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

+ Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đúng với quy định thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung các nội dung theo quy định.

+ Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Hồ sơ gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre.

- Thời gian giải quyết: Tối đa là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

- Mẫu đơn, Tờ khai:

+ Mẫu cấu trúc và nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phụ lục 5.6 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.

- Lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, đồng thời không thuộc Phụ lục 5.1 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.

- Căn cứ pháp lý:
+ Luật Bảo vệ môi truờng ngày 23 tháng 6 năm 2014;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Biểu mẫu: 

Các tin cùng chuyên mục