Ưu đãi doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên

Trước đó, trong quá trình thực hiện miễn thuế đối với các dự án ưu đãi đầu tư sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có phát sinh một số vướng mắc. Sau khi trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính đã có Công văn số 11818/BTC-TCHQ nhằm hướng dẫn thực hiện tiêu chí xác định dự án sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên để làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án thuộc lĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên, như sau:

1. Căn cứ để xác định dự án đầu tư có sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên áp dụng đối với các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (GCNĐT, GPĐT) trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1-10-2010) là GCNĐT, GPĐT (nếu trong GCNĐT, GPĐT có ghi rõ dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên). Trường hợp GCNĐT, GPĐT không ghi rõ dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo tiêu chí sử dụng từ 500 - 5.000 LĐ trở lên thì căn cứ vào Luận chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp (DN) gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1-10-2010.

2. Thời điểm để xác định dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên được tính từ khi DN chính thức đi vào hoạt động căn cứ vào tiến độ ghi trong GCNĐT, GPĐT (khi DN nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, nếu chưa có đủ từ 500 LĐ trở lên thì vẫn giải quyết miễn thuế theo kê khai của DN. Nhưng khi dự án chính thức đi vào hoạt động thì phải có đủ từ 500 LĐ trở lên). Nếu cơ quan hải quan kiểm tra, DN không sử dụng thường xuyên từ 500 LĐ trở lên thì thực hiện truy thu thuế nhập khẩu. DN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc sử dụng số lượng LĐ đã cam kết.

Các tin cùng chuyên mục