Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thuộc lĩnh vực
6. Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
5. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
Thủ tục: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Lĩnh vực Lao động
Thủ tục: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Lĩnh vực Lao động
4. Cấp lại giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
3. Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
2. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
1. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp cho dự án tại các khu công nghiệp tỉnh Lĩnh vực Xây dựng
Thủ tục: Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Thủ tục: Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Thủ tục: Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Thủ tuc: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh Lĩnh vực Đầu tư
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư